Program

The 8th IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace (IEEE DSC 2023)

August 18-20, 2023

Empark Grand Hotel (Anhui), Hefei, China

Day1, August 18, 2023 (Main Conference, Banquet Hall 1&2)
Time Event
08:30-09:00 Opening Ceremony & Welcoming Speech
09:00-09:45 Keynote I: Data Security Protection from the Perspective of Three Core Attributes
Binxing Fang, Academician, Chinese Academy of Engineering
09:45-10:30 Keynote II: 4D Millimeter Wave Radar and Auto Driving
Jianqi Wu, Academician, Chinese Academy of Engineering
10:30-10:50 Group Photo & Coffee Break
10:50-11:35 Keynote III: The MDATA Model and Its Applications
Yan Jia, Peng Cheng Laboratory
11:35-12:20 Keynote IV: Neural-enhanced Edge: Towards Operationalized AI in Cooperative Cloud-Edge Ecosystems
Song Guo, The Hong Kong Polytechnic University
12:20-14:00 Lunch Break
Invited Talk, Yunnan Hall 1&2
14:00-14:30 Invited Talk I:Heterogeneous Graph Computing
Chuan Shi, Beijing University of Posts and Telecommunications
14:30-15:00 Invited Talk II:Multimodal Named Entity Recognition and Relation Extraction
Yi Cai, South China University of Technology
15:00-15:20 Coffee Break
Sessions
15:20-17:00 Session 1:
Cyberspace security
(Yunnan Hall 1&2)
Session 2:
Knowledge Representation and Discovery
(Yunnan Hall 3)
Session 3:
Intelligent System
(Anhui Hall)
17:40-18:00 Awarding Ceremony Outstanding Paper Awards (Banquet Hall 1&2)
18:00-20:00 Banquet & Performances (Banquet Hall 1&2)
Day 2, August 19, 2023 (Invited Talk, Yunnan Hall 1&2)
Time Event
09:00-09:30 Invited Talk III: Software Intelligent Vulnerability Detection and Supply Chain Security
Deqing Zou, Huazhong University of Science and Technology
09:30-10:00 Invited Talk IV:Video content distribution, transmission and generation
Kaigui Bian, Peking University
10:00-10:20 Coffee Break
Sessions
10:20-12:00 Session 4:
Data Security and Privacy
(Yunnan Hall 1&2)
Session 5:
Deep Learning Algorithms and Applications I
(Yunnan Hall 3)
Session 6:
Network Attack and Defense
(Anhui Hall)
12:00-14:30 Lunch Break
14:30-17:30 Session 7:
Situation Awareness
(Yunnan Hall 1&2)
Session 8:
Machine Learning
(Yunnan Hall 3)
Session 9:
Deep Learning Algorithms and Applications II
(Anhui Hall)
18:00-20:00 Dinner
Day 3, August 20, 2023 (Workshops, Banquet Hall 1&2&3)
Time Event
09:00-10:20 MDATA
(Banquet Hall 1)
SAACS
(Banquet Hall 2)
VAAL
(Banquet Hall 3)
10:20-10:40 Coffee Break
10:40-12:00 MDATA
(Banquet Hall 1)
SAACS
(Banquet Hall 2)
VAAL
(Banquet Hall 3)
12:00-14:00 Lunch Break
14:00-15:40 NSAC
(Banquet Hall 1)
BDBA
(Banquet Hall 2)
GRLA
(Banquet Hall 3)
15:40-16:00 Coffee Break
16:00-18:00 NSAC
(Banquet Hall 1)
BDBA
(Banquet Hall 2)
GRLA
(Banquet Hall 3)
18:00-20:00 Dinner

Main Technical Program

SESSION 1: Cyberspace security

August 18th, 15:20-17:00, Yunnan Room 1 and 2

 • Fusing Security Alerts Improves Cyber-Security: An Alert Normalization Framework for Heterogeneous Devices
  Songxuan Wei; Yushun Xie; Angxiao Zhao; Xiao Jing; Cui Luo; Zhaoquan Gu
 • DACTI: a Generation-Based Data Augmentation Method for Cyber Threat Intelligence
  Jingbing Chen; Yali Gao; Xiaoyong Li
 • Building a High-performance Data Channel for the Federal Cyber Range
  Zengxie Ma; Ning Hu; Bo Qu; Yao Xin; Shengan Song; Xinyi Qiu
 • SCOBERT: A Pre-trained BERT for Smart Contract Vulnerability Detection
  Guojin Sun; Chi Jiang; Jinqing Shen; Yin Zhang
 • Logic-Based Trust Model for Maritime Cyber Intelligence with Enhanced Trustworthiness
  Yuhang Wang

SESSION 2: Knowledge Representation and Discovery

August 18th, 15:20-17:00, Yunnan Room 3

 • Knowledge Graph Embedding for Adaptive Negative Subsampling
  Dong Zhu; Le Wang; Yujie Feng; Haonan Tan
 • A Simplified Variant for Graph Convolutional Network based Knowledge Graph Completion Model
  Yashen Wang; Qiang Li; Yi Zhang; Xuecheng Zhang; Zhuoya Ju; Jian Sun
 • Multimodal Features Enhanced Named Entity Recognition based on Self-Attention Mechanism
  Changqing Li; Ye Qian; Li Pan
 • Research on the prospect of Knowledge Graph Completion based on the Federated Setting
  Anxiao Zhao; Yunhui Liu; Songxuan Wei; Yu Long; Wenying Feng; Zhaoquan Gu
 • Multi-modal Knowledge Representation: A Survey
  Weiqi Hu; Ye Wang; Yan Jia

SESSION 3: Intelligent System

August 18th, 15:20-17:00, Anhui Room

 • Analyzing Security Attacks Against Platoon of Intelligent and Connected Vehicles
  Liqun Sun; Yulu Qi; Shuqiang Yang; Weihong Han; Xiaoxia Li
 • Particle Filter Localization Algorithm based on LOS Possibility for Smart Vehicle Digital Key
  Zihan Zhou; WeiYi Hu; Yiran Tian; Lei Luo; Yun Li; Lirong Chen
 • Towards Scale-aware Self-supervised Multi-Frame Depth Estimation with IMU Motion Dynamics
  Yipeng Lu; Denghui Zhang; Zhaoquan Gu; Jing Qiu
 • Blockchain storage method based on Erasure Code
  Fanyao Meng; Jin Li; Jiaqi Gao; Junjie Liu; Junpeng Ru; Yueming Lu
 • Based on Linkable Ring Signature Map Review Scheme for Zero-trust Autonomous Vehicles
  Min Zhang; Qing Ye; Kaihuan Deng

SESSION 4: Data Security and Privacy

August 19th, 10:20-12:00, Yunnan Room 1 and 2

 • The Intelligent Information Search System IISI and Its Key Technologies for Internet Big Data
  Zhengjun Huang; Weihong Han; Yangyang Mei; Kaihan Lin
 • CoReg: Membership Privacy Protection via Collaborative Regularization
  Yuncong Yang; Minghao Lai; Xiao Han
 • A blockchain-based secure data sharing approach with proxy re-encryption
  Jiahao Liu; Chao Li; Ruoyu Wang; Wuhao Xia
 • Quantitative Dynamic Scalability Model and Analysis of Blockchain Database System
  Jiacheng Wei; Qingmei Wang; Zheng Wang
 • Data Governance: Status, Technologies, Applications and Trends
  Haiyang Zhu; Xiaofeng Chen; Suyan Li; Yejin Wang; Xinwei Fang; Minfeng Zhu

SESSION 5: Deep Learning Algorithms and Applications I

August 19th, 10:20-12:00, Yunnan Room 3

 • Universal Adversarial Perturbation From Dominant Feature For Speaker Recognition
  Xiaochen Liu; Jerry Tam; Junjian Zhang; Aiping Li; Zhaoquan Gu
 • Multi-task learning for Game Review Classification with Emotion and Sarcasm Detection
  Xinchen Xia; Yuee Huang; Yiwen Zhang
 • Anti-breast cancer active compound screening method based on simulated annealing algorithm and BP neural network
  Haonan Tan; Yunhui Liu; Le Wang; Jie Jiang; Jianyu Deng; Dong Zhu
 • Syntactic Enhanced Euphemisms Identification Based on Graph Convolution Networks and Dependency Parsing
  Xinru Huan; Jiapeng Zhao; Jinqiao Shi; Yanwei Sun; Xuebin Wang; Liyan Shen
 • Hierarchical Abstract Syntax Tree Representation Learning Based on Graph Coarsening for Program Classification
  Yizu Yang; Yuzhang Li; Zeyu He; Chunlu Wang

SESSION 6: Network Attack and Defense

August 19th, 10:20-12:00, Anhui Room

 • OBiLSTM-based Intrusion Detection Method for Industrial Internet of Things
  Shuai Xu; Xinyong Peng; Dandan Huang; Changsong Yang; Yong Ding; Hai Liang
 • Bi-ETC: A Bidirectional Encrypted Traffic Classification Model Based on BERT and BiLSTM
  Xiting Ma; Tao Liu; Ning Hu; Xin Liu
 • AlBERT: A Language-Agnostic Graph Neural Network Model for Vulnerability Detection
  Nurali Sarbakysh; Zheng Wang
 • An AdamW-Based Deep Neural Network Using Feature Selection and Data Oversamping for Intrusion Detection
  Zhuoer Lu; Xiaoyong Li; Pengfei Qiu
 • CAKG: A Framework For Cybersecurity Threat Detection Of Automotive Via Knowledge Graph
  Peng Yang; Lijie Wang; Yun Li; Xuedong Song; Yaxin Wang; Biheng Guo

SESSION 7: Situation Awareness

August 19th, 14:30-17:30, Yunnan Room 1 and 2

 • Software Vulnerability Detection with GPT and In-Context Learning
  Zhihong Liu; Qing Liao; Wenchao Gu; Cuiyun Gao
 • GAN-IVDS: An Intrusion Detection System for Intelligent Connected Vehicles based on Generative Adversarial Networks
  Xiansen Chan; Kun Xiao; Lei Luo; Yun Li; Lirong Chen
 • Network Security Evaluation for Space-Ground Integrated Networks Based on Network Simulation
  Haibo Ye; Lei Zhao; Leiting Tao; Xiaofeng Wang
 • OIDMD: A Novel Open-Set Intrusion Detection Method Based on Mahalanobis Distance
  Yunhui Liu; Angxiao Zhao; Lei Du; Chenhui Zhang; Hao Yan; Zhaoquan Gu
 • A Practical Non-Intrusive Cyber Security Vulnerability Assessment Method for Cyber-insurance
  Junzheng Yang; Lulu liang; Jiayin Qi

SESSION 8: Machine Learning

August 19th, 14:30-17:30, Yunnan Room 3

 • An Interpretable Data-Driven Approach for Employee Ability Assessment
  Youming Zhang; Zhizheng Li; Lei Wang; Yan Lv; Yan Xiong; Liu Yang
 • A Novel Concept-Driven Negative Sampling Mechanism for Enhancing Semanticity and Interpretability of Knowledge Graph Completion Task
  Liu Yuan; Yashen Wang; Tianzhu Chen; Xuecheng Zhang; Chenyu Liu; Yi Zhang
 • Collaborative learning for cross-organizational data sharing using Hyperledger Fabric
  Yaling Zheng; Ziwen Cheng; Yi Liu; Bowen Wang
 • Improved Grey Wolf Optimization Algorithm Based on Arctangent Inertia Weight
  Junfang Shi; Mingyao Chen; Yong Yang
 • Self-Disclosure Causality Detection:Discover What Cause the Self-Disclosure
  HaoJie Chen; Jiapeng Zhao; Jinqiao Shi; Xuebin Wang; Liyan Shen; Yanwei Sun

SESSION 9: Deep Learning Algorithms and Applications II

August 19th, 14:30-17:30, Anhui Room

 • Weak Feature Defect Generation with GAN for Faster RCNN based PCB Defect Detection
  Chao Li; Wuhao Xia; ZhengLiang Jiang
 • An image emotion classification method based on supervised contrastive learning
  Qing Zhang; Jianshan Sun; Kun Yuan; Yuanchun Jiang
 • Cluster Analysis of Target Events Based on Multidimensional Network Traffic Characteristics
  Zhaoxuan Lv; Jiahao Qi; Jiachen Zhang; Junmei Ding; Yueming Lu
 • Leveraging Concept-Enhanced Pre-Training Model and Masked-Concept Language Model for Shot-Text Conceptualization
  Xiaoling Zhu; Yashen Wang; Yi Zhang; Xuecheng Zhang

Workshops

Multi-dimensional Data Association and inTelligent Analysis (MDATA 2023)

August 20th, 09:00-12:00 (Banquet Hall 1)

 • FedValidate: A Robust Federated Learning Framework based on Client-side Validation
  Wenting Zhu; Zhe Liu; Zongyi Chen; Chuan Shi; Xi Zhang; Sanchuan Guo
 • Research and Implementation of Bluetooth AOA Indoor Positioning System
  Kun Xiao, Fuzhong Hao, Weijian Zhang, Nuannuan Li, Haiyan Zhi, Yintao wang
 • Analysis and Reflection on the Situation of Industrial Information Security Ransomware Attacks
  Dong Liu; Yang Liu; Zhicheng Liu; Xiaofei Zhang; Xueying Zhang
 • A HMM-Based ICS Adaptive Deception Defense Framework
  JiaWei Luo; Tao Liu; MengEn Liang; Ning Hu
 • Enhancing IoT Flow Anomaly Detection with Differential Optimal Feature Subspace
  Weidong Shi; Fan Mingrui; Jiaqi Gao; Qi Jiahao; Daoqi Han; Yueming Lu
 • Efficient lightweight intrusion detection method for IoT OS:A study on the application of multi-teacher distillation
  Pengyu Zhang; Kun Xiao; Lei Luo; Yun Li; Lirong Chen
 • Research Ideas on Network Security Experiment and Appraisal of Avionics System
  Zhuoran Chen; Hongyu Zhu; Chen Yi; Zhen Liu
 • Research on Fault Diagnosis Model of Shearer Cutting Motor Based on Fuzzy Neural Network and Expert System
  Wei Han; Yiliang Xia; Haoyu Xue; Mengxuan Sun; Jinliang Chen; Gong Cao; Gang Lin

Situation Awareness Analysis for Cyberspace Security (SAACS 2023)

August 20th, 09:00-12:00 (Banquet Hall 2)

 • An Evaluation Method of Vehicle-Road-Cloud Collaborative System Security Situation Based on (CD)2 -A Elastic Computing Framework
  Shizhun Jia; Tian Zhang; Wenhui Lin; Mi Zhou; Xiaoxia Li
 • Identifying Mobile Application over Shadowsocks with Single-direction Traffic
  Simiao Cui; Pengxiao Li; Xi Zhang; Ming Zhang; Sanchuan Guo

Vulnerability Analysis and Adversarial Learning (VAAL 2023)

August 20th, 09:00-12:00 (Banquet Hall 3)

 • Threat-Aware Data Transmission in Software-Defined Networks
  Zhongbai Jiang; Yanwei Sun; Beibei Li; Bowen Sun; Shenduo Xiong; Yehao Li; Wenyue Du
 • The Report of Standardlization for Blockchain-based Digital Right Management System
  TianJian Zhao
 • Machine Learning Security Analysis Framework Based on Threat Matrix
  Hu Li
 • Survey on Fuzzing Techniques in Deep Learning Libraries
  Jiahe Ji; Wei Kong; Jianwen Tian; Taotao Gu; Yuanping Nie; Xiaohui Kuang
 • Adversarial Example Detection for Deep Neural Networks: A Review
  Chongyang Zhao; Hu Li; Dongxia Wang; Ruiqi Liu
 • A Blackbox Fuzzing Based on Automated State Machine Extraction
  Zhaowei Zhang; Wenjing Yu; Zibin Wang; Youlin Xiang
 • MDATA Model based Cyber Security Knowledge Representation and Application
  Yu Long
 • Automatically Identifying Sentences with Attack Behavior from Cyber Threat Intelligence Reports
  Jing Qiu; Junjun Chen; Chengliang Gao; Fei Tang; Jiaxu Xing; Dongyang Zheng

Network Security Analysis for Cyberspace (NSAC 2023)

August 20th, 14:00-18:00 (Banquet Hall 1)

 • Multi-secret sharing scheme based on XOR operations in combination with AES-GCM
  Haoyi Sun; Shuihai Zhang; Chunli Lv
 • FixGPT: A novel three-tier deep learning model for automated program repair
  Wenhao Ye; Jun Xia; Shuo Feng; Xiangyu Zhong; Shuai Yuan; Zhitao Guan
 • Towards Accurate and Efficient Super Spreader Detection with Sketching
  Shouyou Song; Pu Wang; Yangchun Li; Nanyang Wang; Wei Jiang
 • A Intrusion Detection Method of Industrial Internet of Things based on one-dimensional cropping multi-model
  Lei Wang; Tong Li; Chao Yang; Yang Liu; Jian Chen; Zhongjie Wang
 • Analysis and Research of Neural Network Adversarial Samples for Power Grid Security
  Bokai Li; Shenglong Wu; Yuke Yang; Geyao Zhang
 • Application of Real-time Big Data Technology in Complex Power Engineering Management
  Shenglong Wu; Boyang Cui; Yaqi Zhang
 • A Trust Usage Control Approach for Media Player Based on Intel SGX
  Ruoyu Wang; Junjian Li; Chao Li; Naqin Zhou; Jiahao Liu
 • Toward the Secure Transmission of Large-Scale Images in Autonomous Driving
  Lijing Ren; Denghui Zhang; Qingduo Zeng; Zhaoquan Gu

Big Data and Business Analytics (BDBA 2023)

August 20th, 14:00-18:00 (Banquet Hall 2)

 • Exploring the Factors and Influence Mechanisms of User Loyalty for Generative AI
  Ang Zeng; Xusen Cheng; Yajie Wang
 • Research on Recommendation Algorithms Based on Asymmetric Attention Mechanism Models
  Xiulei Wang; Sisi Chen; Jianzhang Zhang; Xiuxiu Zhan; Chuang Liu
 • An Unsupervised Graph Embedding Method Based on Dynamic Graph Attention Networks and Infomax for Link Prediction
  Jingzhu Lu
 • Hot spot analysis of rural e-commerce based on digital economy
  Jing Zheng; Xing Zhu
 • Assessing the risk of heavy metal mixture exposure and its association with cancer mortality
  Yanan Du
 • A Data Sharing and Access Control Model Based on Blockchain
  Xu Lin
 • A Review of User Identity Linkage Across Social Networks
  Danna Lu; Qing Li; Liu Zikang; Shumei Li; Xiaobo Wu; Shudong Li
 • Violence Detection In Videos via Motion-Guided Global and Local Views
  Ning Su; Lijuan Sun; Jingchen Wu; Xu Wu; Yutong Gao

Graph Representation Learning and its Applications (GRLA 2023)

August 20th, 14:00-18:00 (Banquet Hall 3)

 • Graph Pattern Matching based Intelligent Operation and Maintenance Method for Cloud Resource Operation
  Lin Qiao; Ruiting Qu; Qing Song; Xuming Lu; Lixia Wang; Jun Qi
 • Service Resources Mining Based on Association Rules
  Ruiting Qu; Lin Qiao; Qing Song; Yuanqi Yu; Zhenjiang Lei; Ran Ran; Haomiao Wang; Tianbo Wang
 • Cybersecurity Knowledge Graph Enables Targeted Data Collection for Cybersecurity Analysis
  Changchang Ma; Denghui Zhang; Zhang Junjian; Le Wang; Hao Li; Zhaoquan Gu
 • SSDAEE: Semi-Supervised Data-Augmented Event Extraction for Transfer Learning
  Yueyue Shen
 • UAV forest fire surveillance model based on graph edge detection and cellular automata
  Kai Li
 • EFM: A Negative Network Public Opinion Early Warning Model Based on Evolutionary Feature Mining
  Fanfeixue Meng
footer