Program Committee

Program Co-Chair
Yan JiaNational University of Defense Technology, China
Jinjun ChenUniversity of Technology, Sydney, Australia

Program Committee
Weidong Bao,  National University of Defense Technology, China
Liang Bai,  Shanxi University, China
Yuanzhe Cai,  The University of Texas at Arlington, USA
Xiaochun Cao,  Institute of Information Engineering, CAS, China
Lijun Chang,  The University of New South Wales, Australia
Jian Chen,  South China University of Technology, China
Kang Chen,  Southern Illinois University, USA
Lei Chen,   Hong Kong University of Science and Technology, HK
Xueqi Cheng,  Institute of Computing Technology, CAS, China
Lizhen Cui,  ShanDong University, China
Haixin Duan,  Tsinghua University, China
Lei Duan,  Sichuan University, China
Chong Feng,  Beijing Insitiute of Technology, China
Rajit Gadh,  University of California, Los Angeles, USA
Li Guo,  Institute of Information Engineering, CAS, China
Yi Han,  Institute of Information Engineering, CAS, China
Qiang He,  Swinburne University of Technology, China
Changjun Hu,  University of Science & Technology Beijing, China
Heyan Huang,  Beijing Insitiute of Technology, China
Jiuming Huang,  National University of Defense Technology, China
Xuanjing Huang,  Fudan University, China
Yuanchun Jiang,  HeFei University of Technology, China
Xinghao Jiang,  Shanghai Jiaotong University, China
Meng Jiang,  University of Illinois, USA
Bin Jiang,  Uber, USA
Shuyuan Jin,  Institute of Computing Technology, CAS, China
Xiaolong Jin,  Institute of Computing Technology, CAS, China
Xu Jin,  Peking University, China
Rida Khatoun,  Telecom Paristech, France
Kan Li,  Beijing Insitiute of Technology, China
Xiaoyong Li,  Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Lei Li,  HeFei University of Technology, China
Peipei Li,  HeFei University of Technology, China
Fenghua Li,  Institute of Information Engineering, CAS, China
Aiping Li,  National University of Defense Technology, China
Zhixu Li,  Soochow University, China
Qing Liao,  Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
Alan Wee-Chung Liew,  Griffith University, Australia
Weiyao Lin,  Shanghai Jiaotong University, China
Guanfeng Liu,  Soochow University, China
Huan Liu,  Arizona State University, USA
Qun Liu,  Dublin City University, Ireland
Shenghua Liu,  Institute of Computing Technology, CAS, China
Yezheng Liu,  HeFei University of Technology, China
Yiqun Liu,  Tsinghua University, China
Weiyi Meng,  Binghamton University ,USA
Jianyun Nie,  University of Montreal
Li Pan,  Shanghai Jiaotong University, China
Yu Pang,  Beijing Administration College, China
Wei Peng,  University of Aberdeen, UK
Weidong Qiu,  Shanghai Jiaotong University, China
Huawei Shen,  Institute of Computing Technology, CAS, China
Chuan Shi,  Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Dandan Song,  Beijing Insitiute of Technology, China
Jianlong Tan,  Institute of Information Engineering, CAS, China
Jie Tang,  Tsinghua University, China
Senzhang Wang,  Beihang University, China
Guoren Wang,  Northeastern University, USA
Wei Wang,  Fudan University, China
Pang Wang,  Fudan University, China
Bailing Wang,  Harbin Institute of Technology at Weihai, China
Meng Wang,  HeFei University of Technology, China
Weiping Wang,  Institute of Information Engineering, CAS, China
Xiaoyang Wang,  University of Vermont, USA
Bin Wang,  Institute of Information Engineering, CAS, China
Ke Wang,  Simon Fraser University, Canada
Yan Wang,  Macquarie University, Austrilia
Shilin Wang,  Shanghai Jiaotong University, China
Xing Wang,  Harbin Institute of Technology, China
Yingyou Wen,  Neusoft, China
Raymond Chi-Wing Wong,  Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
Yue Wu,  Shanghai Jiaotong University, China
Xindong Wu,  University of Vermont, USA
Xiaochao Wu,  Microsoft Japan
Yanghua Xiao,  Fudan University, China
Zheng Xu,  Tsinghua University, China
Zhijian Yuan,  PLA University of Science and Technology
Hongzhi Yin,  The University of Queensland, Australia
Lei Yu,  Georgia Institute of Technology, USA
Shui Yu,  Deakin University, Australia
Xiangzhan Yu,  Harbin Institute of Technology, China
Hongli Zhang,  Harbin Institute of Technology, China
Jing Zhang,  Nanjing University of Science and Technology, China
Ying Zhang,  The University of New South Wales, Australia
Weizhe Zhang,  Harbin Institute of Technology, China
Xiang Zhao,  National University of Defense Technology, China
Kevin Zheng,  The University of Queensland, Australia
Bin Zhou,  National University of Defense Technology, China
Bin Zhou,  University of Maryland, Baltimore County, USA
Shuigeng Zhou,  Fudan University, China
Xiaofang Zhou,  University of Queensland, Australia
Xingquan Zhu,  Florida Atlantic University, USA
YuanZhuo Wang,  Institute of Computing Technology, CAS, China
footer